Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr MLR/72 5 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Priorytetu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Weryfikacja sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Krakowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brzeziński oraz łomżyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” S.A., Leier – Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A., Eko Standard – Usługi Komunalne – Marek Szymański, „TV-RAM” S.C. , „OŚRODEK WDROŻEŃ PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO” , C.M.C. , DIMARK , ISM EUROCENTER , NET-S M. Chmielewski, J. Chmielewska Spółka Jawna, SMT SOFTWARE , Vitrosilicon , Kaprin sp. z o.o., WIEJAK sp. z o.o., Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *